Jesteś tutaj

DK: S5, S10, DK25

07.06.2019

DROGA KRAJOWA S-10 i S-25

Koniec drogi śmierci? Ruch nowoczesną trasą (2021-07-19)

Taki jest przebieg odcinka trasy S10 Bydgoszcz- Toruń. Na sporym fragmencie pobiegnie nieco na południe od DK nr 10. System "zaprojektuj i zbuduj" ma sprawić, że oddnek trasy ekspresowej S10 między Toru­niem a Bydgoszczą powstanie sprawnie. Po niedawnym uzy­skaniu decyzji środowiskowej dla tej inwestycji ogłoszono przetargi, w których wyłonieni zostaną wykonawcy. Sytuację z budową tego odcinka Sio przedstawił podczas krótkiej wizyty w Toruniu minister infra­struktury Andrzej Adamczyk.Towarzyszyli mu kujawsko-pomorscy politycy PiS, m.in. mi­nister Łukasz Schreiber, posło­wie Ewa Kozanecka, Jan Krzysz­tof Ardanowski i Piotr Król.

Budowa około 50-kilometro­wego odcinka S10 między Toru­niem a Bydgoszczą została po­dzielona na 4 fragmenty: Byd­goszcz Południe - Emilianowo (8 km), Emilianowo - Solec Kuj. (8,6 km), Solec Kuj. - Toruń Zachód (21,21(m) i Toruń Zachód - Toruń Południe (12 km). Dla każdego z nich Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła oddzielne przetargi. Ich zwy­cięzcy najpierw zaprojektują tra­sę w poszczególnych fragmen­tach, a potem przystąpią do budowy. Na koniec lipca i sierpień zaplanowano otwarcie ofert w przetargach. Wiadomo już, że może to się przesunąć w czasie.

- W przetargu dotyczącym odcinka Bydgoszcz Południe - Emilianowo wpłynęło 835 py­tań od zainteresowanych firm - mówi Sebastian Borowiak, dy­rektor regionalnego oddziału GDDKiA. - Potrzebujemy czasu, by na nie odpowiedzieć. W tej sy­tuacji otwarcie ofert w tym prze­targu musimy przesunąć z 27 lipca na sierpień.

W przypadku pozostałych fragmentów sytuacja może być podobna. Trzeba więc założyć, że realny termin rozstrzygnięcia przetargów to jesień lub nawet koniec roku. Zwycięskie firmy będą miały 15 miesięcy na opracowanie do­kumentacji dla swoich fragmen­tów, potem 7 miesięcy na uzyska­nie pozwolenia nabudowę, czyli Zezwolenia na Realizację Inwe­stycji Drogowej oraz 31 miesięcy na budowę. Według tego harmo­nogramu trasa Sio między stoli­cami województwa ma być go­towa na przełomie 2025/26.

Dla Bydgoszczy ważny bę­dzie węzeł Południe, dla Toru­nia fragment między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W znacznej mierze prowadzić będzie śladem pasa rezerwowe­go, pozostawionego przed laty przy budowie południowej (po­ligonowej) obwodnicy Torunia. Powstaną tu nowe węzły. Za ich pośrednictwem Bydgoszcz i To­ruń na południowym kierunku uzyskają wreszcie szybkie, bezpośrednie połączenie z autostra­dą A1, która zbiega się z S10 w węźle Toruń Południe. Przypomnijmy, że trasa S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toru­niem pierwotnie miała powstać w ramach partnerstwa publicz­no-prywatnego.

Rok temu rząd zwiększył jed­nak limit wydatków przewidzia­nych na realizację Programu Bu­dowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025 r.). Za dodatkowe 21 miliardów złotych postanowiono zbudować m.in. toruńsko-bydgoski odcinek S10.

- Dobrze, że limit wydatków z programu został zwiększony - mówi minister Andrzej Adam­czyk. - Droga nr io między Byd­goszczą i Toruniem i dalej w kie­runku Warszawy oraz Szczecina jest jednym z głównych koryta­rzy komunikacyjnych Polski. Musimy zapewnić bezpieczną i komfortową podróż nią.

Z powodu licznych wypad­ków i ofiar łącząca obecnie Toruń i Bydgoszcz na lewym brzegu Wisły droga krajowa nr 10 nazy­wanajest drogą śmierci. Jest bar­dzo przeciążona. - Tym odcin­kiem na dobę przejeżdża 15 ty­sięcy pojazdów na dobę - podaje dyrektor Sebastian Borowiak. Dzięki budowie trasy Sio na odcinku Bydgoszcz - Toruń ruch tranzytowy z mocno obciążonej DK nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną i bezpieczną dro­gę szybkiego ruchu (w części obie trasy się pokryją, ale w większo­ści Sio pobiegnie nowym koryta­rzem, przez obecne tereny leśne). Poprawi się też dojazd z Bydgosz­czy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgosz­czy i drogi ekspresowej S5. Doce­lowo S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk i Ob­wodnicę Aglomeracyjną War­szawy.

Przetarg na budowę S10 ogłoszony

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę odcinka S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Czego oczekują drogowcy od wykonawców? Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu Gazety Pomorskiej z 24 czerwca 2021 r. pn. Przetarg na budowę S10 ogłoszony - kiedy rozpocznie się budowa?  Kliknij tutaj

Kolejny etap budowy S10 (2020-02-24)

24 lutego 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń. Decyzja środowiskowa otwiera drogę do wydania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Spełnione są w niej oczekiwania i postulaty Mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczące przebudowy węzła Stryszek i drogi krajowej numer 25 na odcinku wzdłuż Brzozy. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.bydgoszcz.rdos.gov.pl

Pismo z Generalnej Dyrekacji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 lipca 2019 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13 czerwca 2019 r. 

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie poparcia idei powstania Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10:
Pismo przewodnie z dnia 14 stycznia 2019 r.
Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

Mateiały dotyczące przebudowy Dróg Krajowych S-10 i S-25 na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka dostępne są pod linkami podanymi poniżej (2017 r.):
 
 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.