Jesteś tutaj

DK: S5, S10, DK25

07.06.2019

DROGA KRAJOWA S10 i S25

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji środowiskowej dla S10, wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. To oznacza, że prace mogą być kontynuowane. Więcej w artykule Gazety Pomorskiej z dnia 7 marca 2024 r. pn. Prace przy budowie drogi S10 Bydgoszcz - Toruń mogą być kontynuowane. Oto decyzja NSA.Wschodnia obwodnica Brzozy, prace na pierwszym odcinku budowy drogi S10 artykuł z dnia 25 stycznia 2023 r., kliknij tutaj.
Zgłoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu, poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK 25, pobierz tutaj.
Stanowisko GDDKiA w Bydgoszczy w sparwie S10 z dnia 1 grudnia 2023 r., pobierz tutaj.
Kujawsko-pomorskie: modernizacja S10 z Torunia do Bydgoszczy i nowe obwodnice, artykuł Serwisu Samorządowego PAP z dnia 9 października 2023 r., kliknij tutaj
Zgłoszenie wprowadzenia OR w dniu 16 sierpnia 2023 r., pobierz tutaj.
Zgłoszenie wprowadzenia TOR w dniu 31.07.2023 r. od firmy Strabag Sp. z o. o. -  wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu DK 25 Brzoza - Nowa Wieś Wielka. Etap 4b i P1, pobierz
tutaj.
Pismo od firmy Strabag Sp. z o. o.  z dnia 22 czerwca 2023 r. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dot. inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza - Nowa Wieś Wielka - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych", pobierz tutaj.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Klauzula rozpatrzenia  projektu organizacji ruchu nr 179/2023, pobierz
tutaj.

Parlament Europejski za Bydgoszczą w sieci bazowej TEN-T - informacja z dnia 13 kwietnia 2023 r. oraz komunikat prasowy Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Kosmy Złotowskiego, kliknij tutaj.

Pismo Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. z dnia 10 stycznia 2023 r. dot. Projektu i budowy drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 - zgłoszenie przystąpienia do robót geologicznych, pobierz tutaj.

Podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku Emilianowo – Solec.
To trzeci z czterech kontraktów na realizację trasy S10 Bydgoszcz – Toruń. Według planu zakończenie prac budowlanych na trzecim odcinku S10 w regionie planowane jest w trzecim kwartale 2026 roku. Więcej w artykule Expressu Bydgoskiego z dnia 6 września 2022 r. pn. "Podpisanie umowy na trzeci odcinek trasy S10. Kierowcy mają nim pojechać w 2026 roku". Aby zapoznać się z artykułem, kliknij
tutaj.

Podsumowanie II Bydgoskiego Forum Bursztynowego Szlaku, kliknij tutaj. Broszura podsumowująca II Bydgoskie Forum Bursztynowego Szlaku, pobierz tutaj.

Nowy Bursztynowy Szlak, Petycja do Parlamentu Europejskiego, kliknij tutaj. Broszura w języku angielskim Bydgoszcz Core Network, pobierz tutaj.

Trasa Bydgoszcz-Toruń. Przeciągają się negocjacje z wykonawcą odcinka drogi S10.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Gazety Pomorskiej z dnia 18 sierpnia 2022 r., aby przejść do artykułu kliknij
tutaj.

Ruszy budowa trasy S10
W piątek (6 maja) w Warszawie podpisano umowy na projekt i budowę dwóch pierwszych odcinków drogi S10 Bydgoszcz - Toruń. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor jest odpowiedzialne za odcinek Bydgoszcz Południe – Emilianowo, zaś odcinek Solec - Toruń Zachód to zadanie konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Więcej w artykułach Gazety Pomorskiej z dnia 6 maja 2022 r. pn. Ruszy budowa trasy S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Podpisano umowy na realizację dwóch odcinków, kliknij
tutaj oraz z dnia 7 maja 2022 r. pn. Łukasz Schreiber o budowie drogi S10: - Obiecaliśmy i dotrzymaliśmy słowa, kliknij tutaj.

Pismo GDDKiA Oddział w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2022 r. dot. budowy drogi ekspresowej S10, kliknij tutaj

Gazeta Pomorska, Intercor wybuduj S10 pod Bydgoszczą (2022-02-10), kliknij tutaj.

Gazeta Pomorska, Są oferty na budowę ostatniego odcinka drogi S-10 (2021-11-10)

Koniec drogi śmierci? Ruch nowoczesną trasą (2021-07-19)

Taki jest przebieg odcinka trasy S10 Bydgoszcz- Toruń. Na sporym fragmencie pobiegnie nieco na południe od DK nr 10. System "zaprojektuj i zbuduj" ma sprawić, że oddnek trasy ekspresowej S10 między Toru­niem a Bydgoszczą powstanie sprawnie. Po niedawnym uzy­skaniu decyzji środowiskowej dla tej inwestycji ogłoszono przetargi, w których wyłonieni zostaną wykonawcy. Sytuację z budową tego odcinka Sio przedstawił podczas krótkiej wizyty w Toruniu minister infra­struktury Andrzej Adamczyk.Towarzyszyli mu kujawsko-pomorscy politycy PiS, m.in. mi­nister Łukasz Schreiber, posło­wie Ewa Kozanecka, Jan Krzysz­tof Ardanowski i Piotr Król.

Budowa około 50-kilometro­wego odcinka S10 między Toru­niem a Bydgoszczą została po­dzielona na 4 fragmenty: Byd­goszcz Południe - Emilianowo (8 km), Emilianowo - Solec Kuj. (8,6 km), Solec Kuj. - Toruń Zachód (21,21(m) i Toruń Zachód - Toruń Południe (12 km). Dla każdego z nich Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła oddzielne przetargi. Ich zwy­cięzcy najpierw zaprojektują tra­sę w poszczególnych fragmen­tach, a potem przystąpią do budowy. Na koniec lipca i sierpień zaplanowano otwarcie ofert w przetargach. Wiadomo już, że może to się przesunąć w czasie.

- W przetargu dotyczącym odcinka Bydgoszcz Południe - Emilianowo wpłynęło 835 py­tań od zainteresowanych firm - mówi Sebastian Borowiak, dy­rektor regionalnego oddziału GDDKiA. - Potrzebujemy czasu, by na nie odpowiedzieć. W tej sy­tuacji otwarcie ofert w tym prze­targu musimy przesunąć z 27 lipca na sierpień.

W przypadku pozostałych fragmentów sytuacja może być podobna. Trzeba więc założyć, że realny termin rozstrzygnięcia przetargów to jesień lub nawet koniec roku. Zwycięskie firmy będą miały 15 miesięcy na opracowanie do­kumentacji dla swoich fragmen­tów, potem 7 miesięcy na uzyska­nie pozwolenia nabudowę, czyli Zezwolenia na Realizację Inwe­stycji Drogowej oraz 31 miesięcy na budowę. Według tego harmo­nogramu trasa Sio między stoli­cami województwa ma być go­towa na przełomie 2025/26.

Dla Bydgoszczy ważny bę­dzie węzeł Południe, dla Toru­nia fragment między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W znacznej mierze prowadzić będzie śladem pasa rezerwowe­go, pozostawionego przed laty przy budowie południowej (po­ligonowej) obwodnicy Torunia. Powstaną tu nowe węzły. Za ich pośrednictwem Bydgoszcz i To­ruń na południowym kierunku uzyskają wreszcie szybkie, bezpośrednie połączenie z autostra­dą A1, która zbiega się z S10 w węźle Toruń Południe. Przypomnijmy, że trasa S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toru­niem pierwotnie miała powstać w ramach partnerstwa publicz­no-prywatnego.

Rok temu rząd zwiększył jed­nak limit wydatków przewidzia­nych na realizację Programu Bu­dowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025 r.). Za dodatkowe 21 miliardów złotych postanowiono zbudować m.in. toruńsko-bydgoski odcinek S10.

- Dobrze, że limit wydatków z programu został zwiększony - mówi minister Andrzej Adam­czyk. - Droga nr io między Byd­goszczą i Toruniem i dalej w kie­runku Warszawy oraz Szczecina jest jednym z głównych koryta­rzy komunikacyjnych Polski. Musimy zapewnić bezpieczną i komfortową podróż nią.

Z powodu licznych wypad­ków i ofiar łącząca obecnie Toruń i Bydgoszcz na lewym brzegu Wisły droga krajowa nr 10 nazy­wanajest drogą śmierci. Jest bar­dzo przeciążona. - Tym odcin­kiem na dobę przejeżdża 15 ty­sięcy pojazdów na dobę - podaje dyrektor Sebastian Borowiak. Dzięki budowie trasy Sio na odcinku Bydgoszcz - Toruń ruch tranzytowy z mocno obciążonej DK nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną i bezpieczną dro­gę szybkiego ruchu (w części obie trasy się pokryją, ale w większo­ści Sio pobiegnie nowym koryta­rzem, przez obecne tereny leśne). Poprawi się też dojazd z Bydgosz­czy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgosz­czy i drogi ekspresowej S5. Doce­lowo S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk i Ob­wodnicę Aglomeracyjną War­szawy.

Przetarg na budowę S10 ogłoszony

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę odcinka S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Czego oczekują drogowcy od wykonawców? Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu Gazety Pomorskiej z 24 czerwca 2021 r. pn. Przetarg na budowę S10 ogłoszony - kiedy rozpocznie się budowa?  Kliknij tutaj

Kolejny etap budowy S10 (2020-02-24)

24 lutego 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń. Decyzja środowiskowa otwiera drogę do wydania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Spełnione są w niej oczekiwania i postulaty Mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczące przebudowy węzła Stryszek i drogi krajowej numer 25 na odcinku wzdłuż Brzozy. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.bydgoszcz.rdos.gov.pl

Pismo z Generalnej Dyrekacji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 lipca 2019 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13 czerwca 2019 r. 

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie poparcia idei powstania Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10:
Pismo przewodnie z dnia 14 stycznia 2019 r.
Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

Mateiały dotyczące przebudowy Dróg Krajowych S-10 i S-25 na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka dostępne są pod linkami podanymi poniżej (2017 r.):
 
 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.