Jesteś tutaj

KOMUNIKATY

12.03.2020

20 października 2020 r. 

Komunikat dot. funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Szanowni Państwo, informuję, że w związku z ograniczeniami związanymi z występującą epidemią Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencja Ludności w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka będzie funkcjonować od jutra, tj. 21 października 2020 r. do końca miesiąca października 2020 r. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 11:15 - 15:15, wtorek 11:45 - 16:15 i piątek 10:45 - 14:15.

Z up. Wójta Gminy
Leszek A. Latosiński 

 

19 października 2020 r. 
Komunikat Wójta Gminy do Mieszkańcow 

Szanowni Mieszkańcy Gminy, 
w ostatnim komunikacie z dnia 9 października 2020 r., informowaliśmy Państwa o objęciu naszej Gminy, tak jak terenu całej Polski, żółtą strefą powiązaną z określonymi ograniczeniami związanymi z występującą epidemią. Obecnie niestety znaleźliśmy się w strefie czerwonej i obostrzenia uległy zwiększeniu. Wszystkie wskazywane poprzednio są obowiązujące – musimy nosić maseczki zasłaniające usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny. Wszelkie ograniczenia dotyczące funkcjonowania instytucji społecznych oraz naszego prywatnego życia, prosimy by nie były lekceważone. Ich przestrzeganie z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego poradzenia sobie z następstwami epidemii. 
Pamiętajmy, że od nas samych w dużym stopniu zależy zminimalizowanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Z wyrazami szacunku

 

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

/-/ Wojciech Oskwarek

 

19 października 2020 r.

Aktualne zasady i ograniczenia 

 

9 października 2020 r. 
Komunikat Wójta Gminy do Mieszkańców 

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzoną na terenie naszego kraju strefą żółtą, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zwracam się do Państwa z prośbą, aby sprawy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz w jednostkach organizacyjnych załatwiać w miarę możliwości zdalnie – kierować pisemne wnioski w formie tradycyjnej lub w sposób elektroniczny przez platformę E-PUAP lub, jeżeli sytuacja tego wymaga, umawiać się telefonicznie  na bezpośrednią wizytę.

Prosimy o dokonywanie  opłat skarbowych na numer konta bankowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: Bank Spółdzielczy o/Złotniki Kujawskie - 61 8142 1059  0616 3365 2000 0001 oraz pozostałych opłat (m.in. podatków, odpadów) na indywidualne numery rachunków bankowych. 

Ograniczenie kontaktów w siedzibach Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy z pewnością przełoży się na polepszenie zachowywania dystansu społecznego. Prosimy o dostosowanie się do wymogów obowiązujących w strefie żółtej. Noszenie maseczek we wszystkich obszarach życia społecznego jest obowiązkowe. Wychodząc z domu musimy zasłaniać usta i nos. Winniśmy unikać większych skupisk ludzkich i podporządkowywać się zasadom obowiązującym w instytucjach służby zdrowia, kultury, urzędach, placówkach oświatowych, restauracjach i na imprezach okolicznościowych. 

Prosimy Państwa o ostrożność i wyrozumiałość dla wprowadzanych ograniczeń.  Starajmy się wzajemnie chronić i wspierać, by możliwie szybko nasze życie wróciło do stanu sprzed epidemii. 

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

/-/ Wojciech Oskwarek

 

04 września 2020 r.

Raport Marszałka Piotra Całbeckiego z wdrażania pakietu antykryzysowego: biznes, służba zdrowia, usługi społeczne

 

31 sierpnia 2020 r.

Informacje dla uczniów 

 

24 czerwca 2020 r. 

Dodatek solidarnościowy 

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii koronawirusa, straciły pracę lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Nowe świadczenie można otrzymać za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Wnioski należy składać do 31 sierpnia br. wyłącznie elektronicznie.

Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego mogą być składane do 31 sierpnia br. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Tylko w niedzielę, w pierwszym dniu obowiązywania przepisów o dodatku solidarnościowym do placówek ZUS w województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło 217 wniosków o nowe świadczenie, w całym kraju ponad 5 tys. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy za 3 miesiące, wniosek należy złożyć do końca czerwca. Jeśli wniosek wpłynie do ZUS w lipcu, to świadczenie będzie przysługiwać już tylko przez 2 miesiące (w lipcu i sierpniu) – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo dodatek solidarnościowy
Dodatek solidarnościowy to świadczenie dla osób, z którymi pracodawca po 15 marca 2020 roku z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nich jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku. Nie można mieć również innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba uprawniona jest zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium albo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny.

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. W sytuacji, gdy zasiłek dla bezrobotnych został już wypłacony za czerwiec, to ZUS za ten miesiąc pomniejszy dodatek solidarnościowy o wypłaconą kwotę zasiłku. Obowiązek powiadomienia powiatowego urzędu pracy o przyznanym dodatku solidarnościowym spoczywa na uprawnionym. W takiej sytuacji urząd pracy od następnego miesiąca zawiesi prawo do dotychczas wypłacanego zasiłku czy stypendium – wyjaśnia rzeczniczka.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składki zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

15 czerwca 2020 r.

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorow ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.

 

10 czerwca 2020 r. 

Zalecenia dot. korzystania z placów zabaw

Informacja o zaleceniach dot. korzystania z placów zabaw oraz siłowni plenerowych 
Pismo z dnia 8 czerwca 2020 r. z Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy 

 

29 maja 2020 r.

Marszałkowski pakiet antykryzysowy

 

29 maja 2020 r. 

IV etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

 

27 maja 2020 r. 

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji nauczycieli akademickich 

 

25 maja 2020 r. 

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

 

22 maja 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie obsługi Klientów i funkcjonowania Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka 

 

20 maja 2020 r.
Odwołanie zawieszonych zajęć w przedszkolach

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie odwołania zawieszonych zajęć w Przedszkolu Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie odwołania zawieszonych zajęć w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

19 maja 2020 r.
Czasowe zawieszenie zajęć w szkołach podstawowych

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

18 maja 2020 r. 

W ramach programu “Zdalna Szkoła+” ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, Gmina Nowa Wieś Wielka pozyskała 55 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego. Planuje się zakup 18 laptopów i drukarki laserowej, które ułatwią uczniom naukę, a nauczycielom pracę na odległość. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na laptopy bezpośrednio szkołom do których uczęszczają uczniowie. 

Jest to drugi konkurs z zakresu wsparcia nauki zdalnej. W ramach programu “Zdalna Szkoła”, Gmina pozyskała 70 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego. Zakupiono 24 laptopy oraz 2 tablety. 

Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej - z programu Polska Cyfrowa.

 

17 maja 2020 r.

Trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

 

6 maja 2020 r. 

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym "Jarzębinka" w Brzozie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

4 maja 2020 r. 

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzjami strony rządowej od dnia 6 maja bieżącego roku istnieje możliwość otworzenia przedszkoli i korzystania z ich usług w celu zapewniania dzieciom opieki. Wspólnie z Dyrektorami publicznych Przedszkoli w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej przygotowujemy się do podjęcia niezbędnych decyzji. Pamiętać wszyscy musimy o zachowaniu zasad związanych z rygorami sanitarnymi. Wstępne deklaracje zebrane od Rodziców przez Pracowników Przedszkoli wskazują, że obecnie, ze względu na znikome zainteresowanie,  nie ma potrzeby by te placówki uruchomić. Staramy się jednak przygotować w taki sposób, by w chwili wystąpienia takiego zapotrzebowania móc szybko zapewnić podjęcie przez nie pracy. W tym celu prosimy wszystkich zainteresowanych o kontakt z Przedszkolami za pośrednictwem ich stron internetowych. Z jednej strony staramy się jak najszybciej wrócić do stylu życia sprzed wybuchu epidemii i zadowalającego funkcjonowania gospodarki, z drugiej musimy jednak pamiętać o ostrożności związanej w tym wypadku z naszymi dziećmi. 

 

       WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

           /-/ Wojciech Oskwarek

 

29 kwietnia 2020 r.

II etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. 4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza. Szczegóły na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

 

28 kwietnia 2020 r. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy, obostrzenia związane z koronawirusem wymuszają na nas zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Niestety na naszych ulicach już zaczęły pojawiać się leżące maseczki lub rękawiczki, które stanowią zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażenia. Przypominamy o obowiązku ich wyrzucania w odpowiednie miejsce. Zużyte środki ochronne tego typu powinny trafić do pojemników lub worków w kolorze czarnym na odpady zmieszane.

Zapraszamy do zapoznania się z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

W trosce o zdrowie nas wszystkich zachowajmy porządek. 

 

21 kwietnia 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2020 r. (aktualizacja Komunikatu Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2020 r.)

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do komunikatu z dnia 16 marca 2020 r. oraz uwzględniając wprowadzane w życie decyzje Rządu dotyczące stopniowego wycofywania się z ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, informuję, co następuje.
Od dnia 17 marca br. drzwi Urzędu naszej Gminy są zamknięte dla Interesantów. Ograniczenie to zostało wprowadzone ze względu na chęć zachowania bezpieczeństwa zarówno Klientów jak i Urzędników. Niemniej jednak wszystkie wpływające sprawy są systematycznie załatwiane. Dziękuję Państwu za zrozumienie tej sytuacji i składanie wniosków jedynie w najważniejszych sprawach.
Od 22 kwietnia 2020 r., będziemy obsługiwać Państwa we wszystkich sprawach, z którymi zwrócicie się do Urzędu, ale musimy podporządkować się zasadom bezpieczeństwa. Podejmiemy Państwa zabezpieczeni w maseczki ochronne i każdorazowo wprowadzimy do budynku. Dlatego proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny albo e-mailowy i umówienie się lub ewentualne zapukanie do drzwi Urzędu.
Sprawy prowadzone przez Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy działający w naszym Urzędzie będzie funkcjonował zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Starostę Bydgoskiego.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji i mam nadzieję, że już niebawem nasze życie wróci do stanu, który określaliśmy, nie tak dawno jako normalny.

 

                                                      WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

                                                             /-/ Wojciech Oskwarek

 

21 kwietnia 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie i w Nowej Wsi Wielkiej

 

16 kwietnia 2020 r. 

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów. Szczegóły na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

 

16 kwietnia 2020 r.

Maseczki dla Mieszkańców Gminy

Szanowni Państwo,
przypominamy, że od dnia 16 kwietnia bieżącego roku obowiązuje nas wszystkich nakaz zasłaniania ust i nosa, gdy poruszamy się w przestrzeni publicznej. W przypadku nie posiadania maseczki można usta i nos zasłonić czymś innym, na przykład fragmentem odzieży. Prosimy, byście wszyscy Państwo stosowali się do tego zalecenia. 
Ze swej strony pragniemy wspomóc osoby potrzebujące, które nie nabyły maseczek. Dzisiaj przekazujemy ich partię do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poczty Polskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie oraz obu Parafii z prośbą o przekazywanie osobom potrzebującym, które zgłoszą się z taką potrzebą.
Prosimy kontaktować się z wyżej wymienionymi instytucjami w godzinach ich urzędowania. Reprezentantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie jest w tym przypadku Pan Adam Bocheński, który zgodził się udostępnić swój numer telefonu by nawiązać kontakt i umówić się w celu odebrania maseczki w siedzibie OSP – 609 487 004.
Jednocześnie przypominamy, że nadal obowiązuje zasada zminimalizowanego poruszania się w przestrzeni publicznej. Zasłanianie twarzy dotyczy osób, które muszą wychodzić z domu. Prosimy o wytrwałość i przeciwdziałanie epidemii poprzez podporządkowywanie się obowiązującym nas wszystkich ograniczeniom. Jak wszyscy mamy nadzieję, że zapowiadane „odmrażanie” gospodarki jest również zwiastunem poprawy całej aktualnej sytuacji i powrotu do normalności.
W tych trudnych chwilach wspierajmy się nadal.

                                WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 
                                       /-/ Wojciech Oskwarek

 

10 kwietnia 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19

 

10 kwietnia 2020 r. 

Pismo z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2020 r. - zmiany w komunikacji od 14 kwietnia 2020 r. 

 

9 kwietnia 2020 r.

Zasady bezpieczeństwa na dłużej. 

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

8 kwietnia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka!

Pragnę Państwu przypomnieć, że Przedsiębiorcy, którzy zostali  dotknięci negatywnymi skutkami wynikającymi ze stanu epidemicznego i epidemii COVID-19, w szczególności mający problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych, mogą skorzystać z ulg przewidzianych w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) i złożyć udokumentowany wniosek o:
1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, 
2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Udokumentowane wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, na podstawie złożonych przez Podatnika informacji i dokumentów oraz oświadczenia według załączonego wzoru. Powyższe zasady są powszechnie obowiązujące i nie zmieniają się, ale zapewniam, że z uwagi na wyjątkowość sytuacji, wnioski Naszych Podatników będę rozpatrywane ze szczególną przychylnością w możliwie jak najszybszym terminie. Ponadto informuję, że gdy wystąpi inna prawna możliwość udzielania Państwu pomocy, niezwłocznie o tym będę zawiadamiał i jako Wójt Gminy będę korzystał z takiej możliwości.
Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się przetrwać ten ciężki okres. Wzajemne udzielanie wsparcia i pomocy stanie się gwarancją dalszego pomyślnego rozwoju gospodarczego i więzi społecznych.

                                                                        WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 
                                                                              /-/ Wojciech Oskwarek

Oświadczenie osoby fizyczne
Oświadczenie osoby prawne

 

8 kwietnia 2020 r. 

Pismo Wicestarosty Bydgoskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia powiatu bydgoskiego do programu  pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

 

8 kwietnia 2020 r.

W ramach programu “Zdalna Szkoła” ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Gmina Nowa Wieś Wielka pozyskała 70 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego. Zakupiono 24 laptopy oraz 2 tablety. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych, dlatego pozyskany sprzęt ułatwi uczniom i nauczycielom naukę na odległość. W czwartek 9 kwietnia 2020 r. laptopy i tablety trafią do szkół podstawowych z terenu Gminy. Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym. W chwili obecnej placówki rozdysponowaly sprzęt komputerowy w ilości 20 sztuk, który znajdował się na stanie szkół. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na laptopy bezpośrednio szkołom do których uczęszczają uczniowie. 

Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej -  z programu Polska Cyfrowa.

 

3 kwietnia 2020 r.

Z polecenia Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

Krzysztof Sztajnborn Nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo oraz Jakub Siedlecki Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski w dniu 3 kwietnia 2020 r. wydali zarządzenia w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu na terenie Nadleśnicwa Żołędowo oraz Nadleśnictwa Solec Kujawski.

Zarządzenie Nadleśnictwo Żołędowo
Zarządzenie Nadleśnictwo Solec Kujawski

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, ale wierzymy, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem. Dziękujemy za zrozumienie. 

 

3 kwietnia 2020 r. 

Przekazujemy informacje Ks. Proboszcza Michała Stolarskiego dotyczące bieżącego funkcjonowania i uczestniczenia Parafian w życiu Parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej - do pobrania tutaj.

 

3 kwietnia 2020 r.

Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

 

1 kwietnia 2020 r. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie ograniczenia funkcjonowania PSZOK-ów na terenie Gminy

 

31 marca 2020 r.

Od 1 kwietnia nowe ograniczenia w związku z epidemią: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki Prosimy się do nich bezwarunkowo stosować. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566

 

31 marca 2020 r. 

W związku z wprowadzeniem zdalnej edukacji Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nabór wniosków na zakup laptopów, tabletów, a także mobilny dostęp do internetu dla uczniów i nauczycieli. O pieniądze na sprzęt może wnioskować każda gmina i powiat od 1 kwietnia br. Nie jest wymagany wkład własny. Złożenie wniosku to gwarancja wypłaty. Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka już oszacował potrzeby, konsultując je z Dyrektorami szkół. Wniosek jest przygotowany i gotowy do wysłania. Nasza Gmina na sprzęt do nauki zdalnej może otrzymać kwotę 70 000,00 zł. Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej -  z programu Polska Cyfrowa.

 

26 marca 2020 r. 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej informuje, że od 25 marca 2020 roku do odwołania zmieniają się zasady obsługi Klientów.

Komunikat Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej 

 

25 marca 2020 r. 

Nowe zasady bezpieczeństwa z koronawirusem www.gov.pl 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

25 marca 2020 r. 

Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24 marca 2020 r.  w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności na terenie województwa, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w: żłobkach; klubach dziecięcych; placówkach wsparcia dziennego; centrach integracji społecznej; klubach integracji społecznej; dziennych domach i klubach seniora, w tym placówkach działających w ramach Programu Senior +; środowiskowych domach samopomocy; warsztatach terapii zajęciowej.

 

24 marca 2020

Polecamy korzystanie z bezplatnej aplikacji Ministerstwa Cyfryzacji "KWARANTANNA DOMOWA". Dzięki aplikacji zyskuje się szybki dostęp do niezbędnych, pomocnych w czasie kwarantanny informacji. Można też skorzystać ze specjalnej infolinii. Pobierz ulotkę (tutaj)

 

23 marca 2020 r.

Pismo z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2020 r. - zmiany w komunikacji od 23 marca 2020 r. 

 

23 marca 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zamknięcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej 

 

23 marca 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie zamknięcia placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

 

20 marca 2020 r. 

Polecamy korzystanie z informacji dostępnych na rządowej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 
Strona cały czas jest uzupełniana i znajdują się na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. koronawirusa, np. osób powracających do Polski z zagranicy. 

 

20 marca 2020 r. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii

 

17 marca 2020 r.

Pismo z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2020 r. - zmiany w komunikacji od 19 marca 2020 r. 

 

17 marca 2020 r.

W dniu 21 marca br. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzozie i w Nowej Wsi Wielkiej będą nieczynne Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
 

16 marca 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy
Informuję i przypominam, że w związku z zamknięciem granic naszego kraju od 15 marca 2020 r. przez okres 10 dni, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia wszyscy wracający do Polski do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu, muszą się poddać obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. W związku z powyższym proszę wszystkich o przestrzeganie powyższego nakazu. Jednocześnie proszę wszystkie osoby, które posiadają wiedzę o nieprzestrzeganiu kwarantanny przez osoby do niej zobowiązane, o niezwłoczne informowanie o takich faktach następujące podmioty: 
1. Policja, nr 112 i 997, 
2. Urząd Gminy, zarządzanie kryzysowe, tel. 607 999 989, 
3. Infolinia NFZ, tel. 800 190 590, 
4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Bydgoszczy, tel. 52 515 40 20.  
 
Pamiętajmy! Bądźmy rozważni! Bądźmy odpowiedzialni! Bądźmy rozsądni! 

 

16 marca 2020 r.

Zmiana zasad przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Szanowni Państwo, 
w trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników, oraz zgodnie z §8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz.433 z dnia 2020.03.13),                
          

z dniem 17 marca 2020 roku
 
zmienia się zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, drzwi Urzędu będą zamknięte – kontakt tylko telefoniczny.

 • Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez referaty Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt.
 • W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny (nr tel. w poniższym linku):

Kontakt do pracowników

 • Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

 • W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich klientów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt z kancelarią urzędu tel. +48 52 320 68 68, kancelaria@nowawieswielka.pl.
 • W zakresie dowodów osobistych i sprawach USC: Wizyty klientów w sprawie złożenia wniosku na dokumenty będą umawiane w sytuacjach wyjątkowych (udokumentowanych) wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerami: tel. +48 52 320 68 59;  +48 52 320 68 62.
 • Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – numery j.w.
 • Większość  spraw urzędowych możemy załatwić poprzez platformę epuap, adres elektronicznej skrzynki podawczej /766i8kxdar/SkrytkaESP.       
 • Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl.
 • Infolinia dla obsługi cudzoziemców: 800 170 070.
 • Wytyczne w zakresie obsługi interesantów „KOMUNIKACJI” w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej w poniższym linku:

Informacje Starostwa

 • Numer konta bankowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania wszelkich opłat m.in. podatków, opłat skarbowych, odpadów itp.: 
  Bank Spółdzielczy o/Złotniki Kujawskie  61 8142 1059  0616 3365 2000 0001

Dziękuję za wyrozumiałość zaistniałej sytuacji, pozostając z wyrazami szacunku

                                                      WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

                                                             /-/ Wojciech Oskwarek

 

13 marca 2020 r.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - dzień 13.03.2020 r. jest ostatnim dniem działania komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 
Uzasadnienie do rozporządzenia  

 

13 marca 2020 r.

Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r.  

 

13 marca 2020 r. 

Apel Wójta Gminy do Mieszkańców

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,  zwracam się do Państwa z prośbą, aby sprawy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz w jednostkach organizacyjnych załatwiać w miarę możliwości telefonicznie lub w sposób elektroniczny przez platformę E-PUAP.

Dziękuję za wyrozumiałość
Z wyrazami szacunku
Wojciech Walenty Oskwarek, Wójt Gminy

 

13 marca 2020 r. 

Informacja z KRUS dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

 

13 marca 2020 r.

PKS Bydgoszcz- wprowadzenie tymczasowych zmian związanych z bieżącymi wydarzeniami COVID-19

Pismo z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2020 r. 

 

12 marca 2020 r. 

Komunikat Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej (tutaj).

Pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 r. - Czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej

 

12 marca 2020 r. 

Dodatkowe numery telefonów do Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie. 

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS CoV-2. prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni. KAŻDEMU pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw udzielamy TELEPORADY. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty oraz zwolnienia lekarskiego.
 

DODATKOWE NUMERY TELEFONÓW DO PRZYCHODNI:

 • Brzoza, ul. Przemysłowa 1B -  tel. (52) 381 01 85, 512 149 679
 • Nowa Wieś Wielka, ul. Bydgoska 14 - tel. (52) 381 23 18,  783 026 056

 

11 marca 2020 r. 

w związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. Skutkuje to zamknięciem w powyższym terminie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej oraz  Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej i jej Filii w Brzozie.

Zawieszone zostają również zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w Gminie. Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.”

Zgodnie z informacją otrzymaną z Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty dowóz uczniów odbywać się będzie w czwartek i piątek tj. 12-13 marca 2020 r., natomiast od poniedziałku tj. 16 – 25 marca 2020 r. autobusy  zostały odwołane.

Pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. - Zawieszenie działalności w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w formie opiekunów dziennych
Pismo od Wojewody KUjawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. - Rekomendacje

 

11 marca 2020 r. o godz. 9:00

W Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka z inicjatywy Wójta Gminy, odbyło się spotkanie szefów gminnych jednostek organizacyjnych reprezentujących: SPZOZ Gminną Przychodnię w Nowej Wsi Wielkiej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie, Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej. Na spotkaniu obecni byli również pracownicy Urzędu Gminy: Leszek Latosiński Sekretarz Gminy, Michał Derkowski Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i bhp oraz Anna Bialik-Pieszak Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji Gminy. Omówiono kwestie związane z zagrożeniem koronawirusem. Ustalenia i podjęte decyzje okazały się zbieżne ze wskazaniami zawartymi w pismach Pana Premiera, Ministrów Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Zdrowia. Zgodnie z nimi zamknięte będą placówki oświaty i kultury. GOPS świadczyć będzie w ramach swoich obowiązków pomoc dla osób potrzebujących, stąd apel do wszystkich Mieszkańców o informowaniu tej instytucjio przypadkach, w których potrzebne będzie angażowanie się pracowników pomocy społecznej i objęcie pomocą kierowaną do osób borykających się z problemami związanymi z koronawirusem.

Gminna Przychodnia świadczyć będzie opiekę zgodnie z zasadami obowiązującymi w tej sytuacji. Apeluje się do wszystkich Mieszkańców o kontaktowanie się z przychodnią telefonicznie w przypadku podejrzenia zachorowania. Osoby chore nie powinny przychodzić do Przychodni, żeby nie powodować konieczności wprowadzenia w niej kwarantanny. 

Każdy, kto zaobserwował u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, powinien natychmiast powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego szpitala:

 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Borowicza, ul. Świętego Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz,
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz.

Ponad to, apeluje się do wszystkich Mieszkańców by nie wykorzystywali środków podjętych w celu zapobiegania wystąpienia epidemii, jako okazji do zabawy, wspólnego spędzania czasu wolnego. Prosimy o unikanie skupisk ludzkich. Przede wszystkim prosimy dzieci i młodzież, żeby nie traktowali zamknięcia placówekośwaitowych jako ferii.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych placówek zamieszczone będą na ich stronach internetowych.

 

10 marca 2020 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciech Oskwarek wziął udzial w spotkaniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z samorzadowcami, które poświęcone było problemom związanym z pojawieniem się koronawirusa. 

 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.