Jesteś tutaj

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

16.05.2019

DOTACJA NA START (05.03.2021 r.)
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „DOTACJA NA START”. Projekt dotyczy wsparcia na założenie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, biernych zawodowo, uczących się mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 56 699 54 77, email: dotacjanastart@tarr.org.pl oraz na stronie internetowej:
www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/dotacja-na-start-wsparcie-przedsiebiorczosci-i-samozatrudnienia-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/
 

Źródło: Tomasz Ciesielski
Koordynator projektów międzynarodowych
Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

 

INFORMACJA PRASOWA ZUS (10.12.2020 r.)
Bezpłatne webinarium z ZUS

 

KAMPANIA INFORMACYJNA - FUNDUSZ GWARANCJI ROLNYCH (17.11.2020 r.)
Informacja dla rolników i przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego

 

INFORMACJA PRASOWA ZUS (10.11.2020 r.)
Jak ZUS pomaga firmom radzić sobie z finansowymi trudnościami?

 

MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SP. K. ZAPRASZA DO UDZIAŁU W  PROJEKCIE (10.11.2020 r.)

Informacja o projekcie „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

 

INFORMACJA PRASOWA ZUS (01.10.2020 r.)

17 tysięcy firm może dodatkowo skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek

 

PIENIĄDZE NA TWOJ BIZNES. POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW (31.08.2020 r.)

 

GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (31.07.2020 r.)

Zapraszamy do udziału w drugim konkursie na granty. Wnioski będzie można składać od 3 do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na:

  • udział w targach,
  • wizyty studyjne,
  • usługi doradcze.

Zmiany i ułatwienia dla przedsiębiorców w stosunku do pierwszego konkursu:

  1. startujący eksporter – podwyższenie progu przychodów z eksportu do 25% z 10%, co znacznie rozszerza grupę starterów,
  2. strategia internacjonalizacji – załącznik fakultatywny zamiast obowiązkowego,
  3. zaliczki – wcześniej wyłącznie refundacja poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 2/G/2020 znajdują się na stronie:  LINK

Punkt Kontaktowy
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz

Biuro czynne jest w godzinach:
pon., śr., czw. 8.00 – 16.00
wt. 8.00 – 18.00
pt. 8.00 – 14.00
tel.: 52 585 88 80, e-mail: 
msp@barr.pl
strona internetowa: barr.pl

Źródło: https://metropoliabydgoszcz.pl/a/291/trwanabrwnioskwnagrantydlaprzedsibiorcw

 

"STREFA W KAŻDEJ GMINIE" (15.06.2020 r.)

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka na spotkanie pt. "Strefa w każdej Gminie", na której zaprezentowane zostaną usługi PSSE oraz korzyści wynikające z nowej ustawy o wspieraniu inwestycji oraz przyłączenia się do Polskiej Strefy Inwestycji. Osoby zaintersowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka z Panią Anną Bialik-Pieszak -  tel. 52 320 68 71, email: a.bialik-pieszak@nowawieswielka.pl.

 

KOMUNIKAT ZUS (01.06.2020 r.)

Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS. 
W województwie kujawsko-pomorskim ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek skorzystało już blisko 83,2 tys. firm, a łączna kwota umorzenia za marzec i kwiecień przekroczyła 358,4 mln zł. 

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej część firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r.  Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty. Zależy to od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

7,5 mld umorzonych składek ZUS
W województwie kujawsko-pomorskim ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek skorzystało już niemal 83,2 tys. firm. Kwota, jaką Pastwo już pokryło składki za wnioskujących w naszym województwie przekroczyła ponad 358,4 mln zł., a w całym kraju ponad 7,5 mld zł.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O zwolnienie ze składek mogą się ubiegać firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, osoby duchowne, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w tym osoby korzystające z ulgi na start.  Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z tarczy antykryzysowej, mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. Muszą także do tej daty złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich składania.
– przypomina Krystyna Michałek.

Więcej informacji na temat wsparcia ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej na stronie www.zus.pl

Źródło: Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

MARSZAŁKOWSKI PAKIET ANTYKRYZYSOWY

Oferowane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR) mikrogranty inwestycyjne to kolejny instrument wsparcia gospodarki uruchamiany (od 1 czerwca) w ramach wartego 740 milionów złotych marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z bardzo korzystnych pożyczek udzielanych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP), e-bonów oraz pilotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy rozwiązań rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Szczegóły na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl

 

KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY

www.kpfp.org.pl

 

BEZZWROTNA DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (12.05.2020 r.)

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Masz pomysł na biznes?
Pomożemy go Tobie zrealizować, dzięki otrzymanemu wsparciu w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej firmy oraz wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może być uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:

  • Wiek powyżej 29 lat,
  • Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko - pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  • Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

Szczegółowe informacje  pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem:  a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020.

 

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA Z DNIA 8 KWIETNIA 2020 R. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka!

Pragnę Państwu przypomnieć, że Przedsiębiorcy, którzy zostali  dotknięci negatywnymi skutkami wynikającymi ze stanu epidemicznego i epidemii COVID-19, w szczególności mający problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych, mogą skorzystać z ulg przewidzianych w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) i złożyć udokumentowany wniosek o:
1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, 
2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

Udokumentowane wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, na podstawie złożonych przez Podatnika informacji i dokumentów oraz oświadczenia według załączonego wzoru. Powyższe zasady są powszechnie obowiązujące i nie zmieniają się, ale zapewniam, że z uwagi na wyjątkowość sytuacji, wnioski Naszych Podatników będę rozpatrywane ze szczególną przychylnością w możliwie jak najszybszym terminie. Ponadto informuję, że gdy wystąpi inna prawna możliwość udzielania Państwu pomocy, niezwłocznie o tym będę zawiadamiał i jako Wójt Gminy będę korzystał z takiej możliwości.
Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się przetrwać ten ciężki okres. Wzajemne udzielanie wsparcia i pomocy stanie się gwarancją dalszego pomyślnego rozwoju gospodarczego i więzi społecznych.

                                                                        WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA 
                                                                              /-/ Wojciech Oskwarek

Oświadczenie osoby fizyczne
Oświadczenie osoby prawne

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP) – spółka samorządu województwa – zachęca przedsiębiorców z regionu do korzystania z oferty unijnych pożyczek dla firm. 

Środki z pożyczek udzielanych przez KPFP można wykorzystać m.in. na inwestycje służące dostosowaniu firmy do sytuacji gospodarczej podczas epidemii (np. zakup maszyn do produkcji artykułów sanitarnych, stworzenie aplikacji i sklepu internetowego pozwalających na zdalne wykonywanie usług czy nabycie samochodu służącego do dostaw produktów do domu klienta) lub cele obrotowe (zakup surowców, koszty stałe i bieżące, koszty wynagrodzeń). Oprocentowanie pożyczek unijnych udzielanych w ramach pomocy de minimis wynosi od 0,5% do 2,84%. Kwota pożyczki uzależniona jest od potrzeb przedsiębiorcy, i może wynosić do 1 mln złotych. Fundusz nie pobiera prowizji od udzielanych pożyczek.

Dokładnie informacje dotyczące pożyczek KPFP – w tym regulamin oraz wniosek z załącznikami – a także dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.kpfp.org.pl. W obecnej sytuacji konsultanci Funduszu są do dyspozycji klientów w kontakcie telefonicznym oraz mailowym.

KPFP - unijne pożyczki dla firm

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 

ZMIANY W BAZIE DANYCH O ODPADACH

Rejestr BDO

 

BIZNES.GOV.PL

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

 

 

INWESTYCJE/POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

Działalność na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 

 

 

 

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.