Jesteś tutaj

Oferta pracy

08.11.2019

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy - Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2A.
Wymiar etatu: 1. 
Zatrudnienie: na okres 5-ciu lat. 

Termin składania dokumentów: 29 listopada 2019 r., do godz. 14:15

I. Wymagania obowiązkowe: 
l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
2) wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy, między innymi: pedagogika, psychologia, praca socjalna, polityka społeczna, 
3) specjalizacja z zakresu pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, 
4) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w pomocy społecznej, 
5) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku, 
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
9) przedstawienie autorskiego programu działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych tej instytucji, 
10) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, w tym finansów publicznych, 
11) znajomość problematyki związanej z udzielaniem pomocy społecznej, a w szczególności działalności środowiskowego domu samopomocy, 
12) doświadczenie w pracy z osobami korzystającymi z pomocy społecznej lub mogącymi się o nią ubiegać  oraz ze środowiskami zajmującymi się tą problematyką, 
13) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny pomocy społecznej, 
14) znajomość zagadnień i doświadczenie w obszarze pozyskiwania i rozliczania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej oraz realizacji projektów z nimi związanych, 
15) predyspozycje menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem. 
  
Wymagania dodatkowe:   
1) umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi poparta doświadczeniem wynikającym z pracy na stanowisku kierowniczym, 
2) predyspozycje umożliwiające pozytywny kontakt i porozumiewanie się z pracownikami i podopiecznymi placówek pomocy społecznej oraz predyspozycje do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie, 
3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z udzielaniem pomocy społecznej i działalnością środowiskowego domu samopomocy, 
4) doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie budżetu, 
5) prawo jazdy kat. B. 
  
II. Oferty kandydatów powinny zawierać: 
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora   Środowiskowego Domu Samopomocy w  Nowej Wsi Wielkiej, 
2) pisemny, autorski program działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych tej instytucji, 
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 
5) samodzielnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.), 
6) samodzielnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, 
7) zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, 
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
  
III. Składanie ofert: 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w terminie do 29 listopada 2019 r. do godz. 14.15  z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej". Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. 
Na kopertach z ofertami konkursowymi, zawierającymi wskazane w dziale II dokumenty, nie należy umieszczać żadnych danych osobowych. 
Dokumenty wymienione w dziale II, w punktach 1-4 oraz 8-9 i 11, powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu. 
  
IV. Informacje dodatkowe: 
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka powoła Komisję Konkursową, 
2) konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 05 grudnia 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, ul Ogrodowa 2A o godzinie 900. Kandydaci proszeni są o przybycie na posiedzenie Komisji i przyniesienie ze sobą oryginałów dokumentów, które przedłożyli w dokumentacji konkursowej w formie kserokopii oraz dowodów tożsamości. Po ustaleniu tożsamości Kandydatów i sprawdzeniu dokumentów pod względem formalnym zostaną kolejno przyprowadzone rozmowy z wszystkimi Kandydatami. Na zakończenie posiedzenia Komisji Kandydaci dowiedzą się o osobie, którą Komisja Konkursowa będzie rekomendowała Wójtowi Gminy do objęcia stanowiska dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej. 
3) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, 
4) zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI WIELKIEJ 
  

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.